Program Wiedza, Edukacja i Rozwój

Program podzielony został na V Osi Priorytetowych: 

I.   Osoby młode na rynku pracy
II.  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
V.  Pomoc Techniczna  

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki. Na realizację programu przeznaczono 4,69 mld euro.