Program Polska Wschodnia

Program podzielony został na V Osi Priorytetowych: 

I.   Innowacyjna Polska Wschodnia
II.  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
III. Nowoczesna infrastruktura transportowa
IV. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa
V.  Pomoc techniczna  

PO PW jako dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowany wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu  i warmińsko-mazurskiemu. Program będzie wzmacniał (efekt synergii) i uzupełniał (zgodnie z zasadą komplementarności interwencji) oddziaływanie wsparcia realizowanego w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których będą finansowane zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Na realizację programu przeznaczono 2 mld euro.