Program Inteligentny Rozwój

Program podzielony został na IV Osie Priorytetowe: 

I.   Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
II.  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
III. Wsparcie otoczenia potencjału u innowacyjnych przedsiębiorstw
IV. Zwiększenie potencjału  naukowo-badawczego  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków EFRR. Jest programem krajowym, realizowanym w 15 regionach słabiej rozwiniętych oraz w regionie lepiej rozwiniętym (województwo mazowieckie). Na realizację programu przeznaczono 8,61 mld euro.