Program Infrastruktura i Środowisko

Program podzielony został na VIII Osi Priorytetowych: 

I.     Zmniejszenie emisyjności gospodarki
II.    Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
III.   Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej
IV.   Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej
V.    Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
VI.   Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
VII.  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
VIII. Pomoc techniczna 

Działania wynikające z PO IŚ będą zmierzać do budowy podstaw gospodarki niskoemisyjnej, promowania dostosowania  do zmiany klimatu, ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów.  Promowany będzie zrównoważony transport  i usuwanie niedoborów przepustowości  w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. Na realizację programu przeznaczono 27,41 mld euro.