Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”

W ramach mechanizmu WPR można uzyskać dofinansowanie do realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Programy można prowadzić odrębnie na wewnętrznym rynku unijnych oraz na rynkach krajów nienależących do Unii Europejskiej.